Všeobecné obchodné podmienky predaja a nákupu digitálnych mien poskytovaných spoločnosťou BITCOIN DATA s.r.o.

 

Údaje prevádzkovateľa portálu www.bitcoindata.com:

BITCOIN DATA s.r.o.

Močarianska 3, 071 01 Michalovce

IČO: 50 826 450

DIČ: 2120509039

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č.  41240/V

e-mailova adresa:  info@bitcoindata.org

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, 043 79 Košice 1

 

Prevádzkovateľ je zároveň obchodník.

 

Čl. I

Úvodné ustanovenia

 

Všeobecné obchodné podmienky predstavujú  podmienky poskytovania  a využívania služieb na portáli www.bitcoindata.org. Upravujú vzťah prevádzkovateľa so zákazníkmi, ktorý prejavili záujem o služby ktoré poskytuje prevádzkovateľ na portáli www.bitcoindata.org. Vyplnením objednávkového formulára dostupného na portáli www.bitcoindata.org a potvrdením jeho odoslania zákazník súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj ako VOP), ktoré sú podľa potreby aktualizované zo strany prevádzkovateľa. Ak s akoukoľvek časťou týchto VOP zákazník nesúhlasí, objednávku neuskutoční.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať, zmeniť všeobecné obchodné podmienky portálu www.bitcoindata.org v súvislosti so zmenou právnej úpravy, trhových a ekonomických podmienok v oblasti obchodovania s kryptomenami alebo za účelom riadneho fungovania webovej stránky prevádzkovateľa a prípadne ďalších ním poskytovaných služieb. Zmeny VOP budú oznámené ich zverejnením na webovej stránke www.bitcoindata.org. Zmeny nadobúdajú účinnosť ich zverejnením.

 

Výklad pojmov:

  1. a) pojem „zákazník“ znamená osobu, ktorá vyplnením a odoslaním objednávkového formulára súhlasí s VOP a využíva poskytované služby prostredníctvom portálu bitcoindata.org. Zákazníkom môže byť fyzická osoba, ako aj právnická osoba.
  2. b) „Obchodník“ znamená prevádzkovateľa portálu a zároveň osobu, ktorá pre zákazníka zabezpečí predaj alebo nákup kryptomien
  3. c) Kryptomena – digitálna mena, ktorej predaj alebo nákup je možné zrealizovať prostredníctvom portálu www.bitcoindata.org

 

Čl. II

Charakteristika poskytovanej služby – predaj a nákup kryptomien

 

Prevádzkovateľ ponúka prostredníctvom webovej stránky www.bitcoindata.org  nákup a predaj digitálnej meny a to záujemcom v rámci celého sveta.

 

Nákup a predaj digitálnej kryptomeny bezhotovostne:

 

Predaj a nákup digitálnej meny (ďalej ako „transakcia“) sú realizované vyplnením a odoslaním objednávkového formulára zákazníkom, vykonanou identifikáciou podľa čl.  V týchto VOP, zaslaním  platobných inštrukcií (zálohovej faktúry) pre úhradu kúpnej ceny, zložením digitálnej meny na účet kryptomenovej adresy obchodníka alebo zložením príslušnej čiastky v EUR alt. CZK na bankový účet obchodníka v závislosti od typu transakcie, kontaktovaním zákazníka zo strany obchodníka s oznámením aktuálneho výmenného kurzu, odsúhlasením oznámeného výmenného kurzu zo strany zákazníka a následným poukázaním dohodnutého množstva kryptomien na kryptomenovú adresu zákazníka uvedenú v objednávke alebo príslušnej finančnej čiastky v EUR alt. CZK na bankový účet zákazníka uvedený v objednávke. Minimálna výška objednávky pri nákupe kryptomien je 100 EUR. Minimálna výška hodnoty kryptomeny, ktorú obchodník vykupuje od zákazníka je v hodnote 50 EUR.

 

Pokiaľ je záväzok zákazníka k úhrade kúpnej ceny splnený v zmysle zaslanej zálohovej faktúry, obchodník skontaktuje zákazníka v lehote 48 hodín od prijatia kúpnej ceny na príslušný bankový účet alebo kryptomenovú adresu uvedenú v platobných inštrukciách (zálohovej faktúre) a oznámi mu aktuálny výmenný kurz – kurz príslušnej zákazníkom uvedenej meny (EUR alt. CZK) ku kryptomenám v prípade nákupu kryptomeny alebo kurz príslušného zákazníkom uvedeného množstva kryptomien v objednávke k zákazníkom uvedenej mene (EUR alt. CZK) v prípade predaja kryptomien. Skontaktovanie zákazníka sa uskutoční odoslaním emailovej správy na zákazníkom uvedenú e-mailovu adresu v objednávke, zároveň telefonickým kontaktovaním zákazníka na ním uvedený telefónny kontakt v objednávke. K zrealizovaniu obchodu dôjde až po odsúhlasení obchodníkom oznámeného výmenného kurzu zo strany zákazníka, ktoré odošle zákazník obchodníkovi na e-mailovu adresu obchodníka. Po odsúhlasení zo strany zákazníka, obchodník následne odošle príslušné množstvo kryptomeny na kryptomenovú adresu (účet elektronickej peňaženky) zákazníka uvedenú v objednávke v prípade nákupu kryptomien alebo príslušnú finančnú čiastku v EUR alt. CZK na bankový účet zákazníka uvedený v objednávke v prípade predaja kryptomien.

 

V prípade, ak zákazník vysloví nesúhlas s aktuálnym výmenným kurzom za kryptomenu oznámeným zo strany obchodníka podľa predchádzajúceho odseku, obchodník vráti zákazníkovi ním poukázanú finančnú čiastku na bankový účet zákazníka alebo poukázané množstvo kryptomien späť na kryptomenovú adresu zákazníka, a to bez zbytočného odkladu. Prejavený nesúhlas zákazníka sa považuje za zrušenie transakcie.

 

Transakcia bude vybavená alebo zrušená. Transakcia sa považuje za vybavenú okamihom odoslania objednaného množstva kryptomeny na kryptomenovú adresu zákazníka (účet elektronickej peňaženky zákazníka) uvedenú v objednávke alebo odoslania príslušnej finančnej čiastky v EUR alt. CZK na bankový účet zákazníka uvedený v objednávke.

Aký kurz používame?

Nákupné a predajné kurzy kryptomien, ktoré sú zobrazované na úvodnej stránke www.bitcoindata.org sú orientačné. Aktuálny výmenný kurz je zo strany obchodníka zákazníkovi oznámený v lehote 48 hodín od oznámenia pripísania príslušnej čiastky na účet obchodníka, kde zákazník obchodníkovi výslovne oznámi, či súhlasí s uskutočnením obchodu alebo nie. Pri nákupe a predaji kryptomien je teda použitý kurz, ktorý je aktuálny po vzájomnom odsúhlasení výmenného kurzu tesne pred zrealizovaním transakcie.

 

Čl. III

Spôsob úhrady kúpnej ceny

 

Zákazník sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v zmysle doručenej zálohovej faktúry (platobných inštrukcií), a to bezhotovostným prevodom z bankového účtu vedeného na jeho meno v prípade nákupu kryptomien alebo odoslaním príslušného množstva kryptomeny z kryptomenovej adresy zákazníka na kryptomenovú adresu obchodníka. Úhrada kúpnej ceny digitálnej meny bezhotovostným prevodom z bankového účtu tretej osoby (zloženie digitálnej meny vo vlastníctve tretej osoby a/alebo z elektronickej peňaženky tretej osoby) nie je prípustné.

 

V prípade, ak zo strany zákazníka nebude kúpna cena v správnej výške poukázaná na bankový účet obchodníka alebo na kryptomenovú adresu (účet elektronickej peňaženky) obchodníka v lehote podľa zálohovej faktúry (platobných inštrukcií), objednávka sa považuje za zrušenú a k vybaveniu transakcie nedôjde.

 

V prípade, ak zo strany zákazníka dôjde k úhrade kúpnej ceny po uplynutí lehoty uvedenej v platobných inštrukciách alebo nebude poukázaná kúpna cena v správnej výške, obchodník vráti zákazníkovi ním uhradenú kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, s výnimkou, ak zákazník bude trvať na zrealizovaní obchodu, čo však musí zákazník obchodníkovi výslovne písomne oznámiť a to zaslaním emailu na e-mailovu adresu obchodníka info@bitcoindata.org,, kde následne je obchodník oprávnený skontaktovať zákazníka za účelom dojednania si ďalších podmienok transakcie.

 

Čl. IV

Zrušenie objednávky

 

Obchodník si vyhradzuje právo zrušiť objednávku zákazníka bez udania dôvodu, a to až do času zrealizovania obchodu – transakcie (nákupu alebo predaja kryptomeny), o čom bez zbytočného odkladu upovedomí zákazníka odoslaním zrušenia objednávky na e-mailovu adresu zákazníka uvedenú v objednávke. V prípade, ak zo strany zákazníka už došlo k poukázaniu kúpnej ceny na bankový účet alebo kryptomenovú adresu obchodníka, obchodník odošle kúpnu cenu späť na bankový účet alebo kryptomenovú adresu zákazníka, z ktorého bola zákazníkom odoslaná, a to bez zbytočného odkladu.

 

Zákazník má právo zrušiť potvrdenú objednávku bez udania dôvodu, a to až do času zrealizovania obchodu, a to odoslaním zrušenia objednávky na e-mailovu adresu obchodníka info@bitcoindata.org. V prípade, ak zo strany záujemcu pred zrušením objednávky z jeho strany, už došlo k poukázaniu kúpnej ceny na bankový účet alebo kryptomenovú adresu obchodníka, obchodník odošle kúpnu cenu späť na bankový účet alebo kryptomenovú adresu zákazníka, z ktorého bola odoslaná.

 

Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy uzavretej s obchodníkom podľa týchto VOP, resp. od zrealizovanej transakcie, pretože cena digitálnej meny, ktorá je predmetom ich zmluvného vzťahu, závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli obchodníka.

 

 

Čl. V

Identifikácia a ochrana osobných údajov zákazníkov

 

Pokiaľ sa zákazník rozhodne využiť služby internetového portálu www.bitcoindata.org, je povinný poskytnúť vyžadované informácie, ktoré sú v súlade so skutočnosťou: meno a priezvisko fyzickej osoby alt. obchodné meno/názov právnickej osoby,IČO, dátum narodenia, krajina v ktorej má trvalý pobyt alebo sídlo, platnú e-mailovú adresu, bankový účet v tvare IBAN, krypomenovú adresu (účet elektronickej peňaženky zákazníka), telefónny kontakt, doklad totožnosti.

 

Obchodník – Prevádzkovateľ  internetového portálu www.bitcoindata.org je osobou povinnou v zmysle § 5 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov a vyhradzuje si právo vykonať identifikáciu zákazníka – záujemcu o kúpu alebo predaj kryptomien podľa § 7 uvedeného zákona, a to spôsobom uvedeným v § 8 uvedeného zákona. Za týmto účelom si prevádzkovateľ vyhradzuje právo požadovať od zákazníkov (záujemcov o kúpu alebo predaj kryptomien) nasledovné údaje: meno a priezvisko fyzickej osoby alt. obchodné meno/názov právnickej osoby, adresa trvalého pobytu alt. sídlo, telefónne číslo, dátum narodenia alt. IČO, pohlavie u fyzickej osoby, , platnú e-mailovú adresu, bankový účet v tvare IBAN, kryptomenovú adresu (účet elektronickej peňaženky zákazníka), telefónny kontakt, doklad totožnosti. Prevádzkovateľ si rovnako vyhradzuje právo požadovať od zákazníka – záujemcu o kúpu alebo predaj kryptomeny preukázanie sa občianskym preukazom, alebo iným preukazom totožnosti, dokladom o existencii právnickej osoby a dokladom preukazujúcim identifikáciu osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby a ďalších dokladov požadovaných podľa zákona č. 297/2008 Z.z.  o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

 

Identifikácia zákazníka sa vykoná v súlade so zákonom č. 297/2008 Z.z.  o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov a v súlade s vnútornou smernicou obchodníka, podľa pokynov obchodníka, vzájomnou komunikáciou obchodníka so zákazníkom po uskutočnení objednávky pred odoslaním zálohovej faktúry zákazníkovi.

 

Obchodník odmietne realizáciu transakcie so zákazníkom v prípade, že sa zákazník odmietne podrobiť identifikácii, alebo ak nie je identifikáciu z iného dôvodu možné vykonať, alebo ak má pochybnosti o pravdivosti informácií poskytnutých zákazníkom, alebo o pravosti ním predložených dokladov.

 

Zákazníci – záujemcovia o služby prostredníctvom webovej stránky www.bitcoindata.org  používajú pri využívaní služieb poskytujúcich prevádzkovateľom svoje skutočné mená a priezviská alt. obchodné meno/sídlo a zaväzujú sa uvádzať pravdivé informácie. V súvislosti s využívaním služieb a identifikáciou záujemcov o služby, zákazníci – záujemcovi o služby sa zaväzujú neuvádzať pri realizovaní obchodu žiadne falošné informácie.

Obchodník spracuváva osobné údaje v súlade so zákonom č. 112/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a je ako správca riadne zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov v Slovenskej republike.

Zákazník súhlasí so zhromažďovaním, uchovávaním a spracuvávaním osobných údajov obsiahnutých v objednávkovom formulári obchodníka pre účely stanovené nižšie. Tento súhlas udeľuje pre všetky údaje obsiahnuté v uvedenom formulári (meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, bydlisko, číslo bankového účtu v tvare IBAN, kryptomenová adresa, emailova adresa, telefónny kontakt a ďalšie osobné údaje zapisované do preukazu totožnosti /dokladu o založení právnickej osoby. Zákazník si je vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Všetky údaje zákazníka uvedené vo formulári, ako aj všetky zákazníkom poskytnuté údaje vrátane osobných údajov sú obchodníkom zhromažďované a spracúvavané výhradne pre účely realizácie transakcií v súlade s účelom zákona č. 297/2008 Z.z.  o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Obchodník prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje pre naplnenie stanoveného účelu a spracuvávať ich v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené. Zamestnanci obchodníka alebo iné fyzické osoby, ktoré spracuvávajú osobné údaje na základe zmluvy s obchodníkom a dalšie osoby, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to i po ukončení pracovného pomeru alebo práce.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak sa jedná o osobné údaje požadované v objednávkovom formulári a poskytnutie údajov vyžadovaných pre identifikáciu zákazníka v zmysle čl. V týchto VOP, ich poskytnutie obchodníkovi je podmienkou pre uskutočnenie transakcie.

Zákazník, ktorý úspešne zrealizoval nákup alebo predaj kryptomeny prostredníctvom www.bitcoindata.org  súhlasí s tým, že prevádzkovateľ mu je oprávnený zasielať akékoľvek e-mailové správy, najmä informácie o novinkách a možnostiach, ktoré www.bitcoindata.org ponúka.

Čl.VI

Zodpovednosť zmluvných strán

Prevádzkovateľ – obchodník negarantuje trhovú cenu kryptomeny v budúcnosti. Cena kryptomien je nestála a môže kolísať. Zákazník berie na vedomie, že ho prevádzkovateľ na nebezpečenstvo kolísania cien kryptomien upozornil. Zákazník si je plne vedomý všetkých rizík spojených s transakciami s kryptomenami, obzvlášť berie na vedomie nebezpečenstvo výkyvu ceny a hodnoty kryptomien v budúcnosti a s tým spojené súvisiace možnosti výrazných zmien výšky jeho investície do kryptomien.

Zákazník ďalej berie na vedomie, že súčasné právne regulácie digitálnej meny a obchodovanie s ňou sú iba všeobecné a nie úplne dostatočné, pričom sa tento stav, rovnako ako výklad príslušných platných právnych noriem, môže v budúcnosti zmeniť, a zaväzuje sa preto tieto zmeny, ako aj s tým spojené zmeny týchto VOP, úplne rešpektovať.

Prevádzkovateľ webovej stránky www.bitcoindata.org nezodpovedá za prerušenie alebo iné zhoršenie služieb poskytovaných prostredníctvom portálu v dôsledku neočakávaných udalostí, ktoré sa prihodia, najmä vojna, štrajk, požiar, potopa, zemetrasenie a iné prírodné katastrofy a živelné pohromy, teroristické útoky, zlyhanie telekomunikačnej prevádzky, ktoré sú schopné ovplyvniť fungovanie webovej stránky www.bitcoindata.org.

Obchodník nezodpovedá za škody a straty, ktoré zákazníkovi vzniknú uvedením chybného účtu elektronickej peňaženky – kryptomenovej adresy alebo zneužitím hesla k elektronickej peňaženke – kryptomenovej adrese zákazníka, či jeho emailovej adresy, výpadkom siete internet či P2P sietí digitálnej meny, alebo v dôsledku nedbalosti zákazníka či tretej osoby, či ich úmyselného jednania v rozpore s platnými právnymi predpismi, týmito VOP a uzatvorenou zmluvou, ktorej predmetom je predaj a nákup kryptomeny.

Za žiadnych okolností nie je možné vykonať výber elektronickej meny z burzy priamo do peňaženky obchodníka. Obchodník nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté na strane zákazníka v dôsledku porušenia týchto povinností.

Obchodník nezodpovedá za škody a straty spôsobené v dôsledku rozhodnutia súdu, polície a iných orgánov štátnej moci, ani za škody a straty vzniknuté zákazníkovi v dôsledku zmeny právnych predpisov.

Vybavenú transakciu je možné reklamovať iba v prípadoch a spôsobom stanoveným platnými právnymi predpismi.

Čl. VII

Aplikácia rozhodného práva

Všeobecné obchodné podmienky používania webovej stránky www.bitcoindata.org a rovnako aj všetky ich zmeny podliehajú právnym normám Slovenskej republiky. VOP sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akýkoľvek spor, ktorý vznikne medzi zákazníkom a BITCOIN DATA s.r.o. sa budú sporové strany snažiť vyriešiť zmierlivo, inak všetky vzniknuté spory podliehajú jurisdikcii príslušných súdov Slovenskej republiky.