Všeobecné obchodné podmienky predaja a nákupu digitálnych mien poskytovaných spoločnosťou BITCOIN DATA s.r.o.

 

Údaje prevádzkovateľa portálu www.bitcoindata.com:

BITCOIN DATA s.r.o.

Močarianska 3, 071 01 Michalovce

IČO: 50 826 450

DIČ: 2120509039

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č.  41240/V

e-mailova adresa:  info@bitcoindata.org

tel: +421 903 707 667

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, 043 79 Košice 1

 

Prevádzkovateľ je zároveň obchodník.

 

Čl. I

Úvodné ustanovenia

 

Všeobecné obchodné podmienky predstavujú  podmienky poskytovania  a využívania služieb na portáli www.bitcoindata.org. Upravujú vzťah prevádzkovateľa so zákazníkmi, ktorý prejavili záujem o služby ktoré poskytuje prevádzkovateľ na portáli www.bitcoindata.org. Vyplnením objednávkového formulára dostupného na portáli www.bitcoindata.org a potvrdením jeho odoslania zákazník súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj ako VOP), ktoré sú podľa potreby aktualizované zo strany prevádzkovateľa. Ak s akoukoľvek časťou týchto VOP zákazník nesúhlasí, objednávku neuskutoční.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať, zmeniť všeobecné obchodné podmienky portálu www.bitcoindata.org v súvislosti so zmenou právnej úpravy, trhových a ekonomických podmienok v oblasti obchodovania s virtuálnou menou BITCOIN alebo za účelom riadneho fungovania webovej stránky prevádzkovateľa a prípadne ďalších ním poskytovaných služieb. Zmeny VOP budú oznámené ich zverejnením na webovej stránke www.bitcoindata.org. Zmeny nadobúdajú účinnosť ich zverejnením.

 

Výklad pojmov:

  1. a) pojem „zákazník“ znamená osobu, ktorá vyplnením a odoslaním objednávkového formulára súhlasí s VOP a využíva poskytované služby prostredníctvom portálu bitcoindata.org. Zákazníkom môže byť fyzická osoba, ako aj právnická osoba.
  2. b) „Obchodník“ znamená prevádzkovateľa portálu a zároveň osobu, ktorá pre zákazníka zabezpečí predaj alebo nákup digitálnej meny BITCOIN
  3. c) BITCOIN – digitálna mena, ktorej predaj alebo nákup je možné zrealizovať prostredníctvom portálu www.bitcoindata.org

 

Čl. II

Charakteristika poskytovanej služby – predaj a nákup BITCOIN

 

Prevádzkovateľ ponúka prostredníctvom webovej stránky www.bitcoindata.org  nákup a predaj digitálnej meny a to záujemcom v rámci celého sveta.

 

Nákup a predaj digitálnej meny BITCOIN bezhotovostne:

 

Predaj a nákup digitálnej meny (ďalej ako „transakcia“) sú realizované vyplnením a odoslaním objednávkového formulára zákazníkom, vykonanou identifikáciou podľa čl.  V týchto VOP, zaslaním  platobných inštrukcií (zálohovej faktúry) pre úhradu kúpnej ceny, zložením digitálnej meny na účet BITCOIN-ovej adresy obchodníka alebo zložením príslušnej čiastky v EUR alt. CZK na bankový účet obchodníka v závislosti od typu transakcie, kontaktovaním zákazníka zo strany obchodníka s oznámením aktuálneho výmenného kurzu, odsúhlasením oznámeného výmenného kurzu zo strany zákazníka a následným poukázaním dohodnutého množstva BITCOIN-ov na BITCOIN-ovu adresu zákazníka uvedenú v objednávke alebo príslušnej finančnej čiastky v EUR alt. CZK na bankový účet zákazníka uvedený v objednávke.

 

Pokiaľ je záväzok zákazníka k úhrade kúpnej ceny splnený v zmysle zaslanej zálohovej faktúry, obchodník skontaktuje zákazníka v lehote 48 hodín od prijatia kúpnej ceny na príslušný bankový účet alebo BITCOIN-ovu adresu uvedenú v platobných inštrukciách (zálohovej faktúre) a oznámi mu aktuálny výmenný kurz – kurz príslušnej zákazníkom uvedenej meny (EUR alt. CZK) k digitálnej mene BITCOIN v prípade nákupu digitálnej meny BITCOIN alebo kurz príslušného zákazníkom uvedeného množstva BITCOIN-ov v objednávke k zákazníkom uvedenej mene (EUR alt. CZK) v prípade predaja digitálnej meny BITCOIN. Skontaktovanie zákazníka sa uskutoční odoslaním emailovej správy na zákazníkom uvedenú e-mailovu adresu v objednávke, zároveň telefonickým kontaktovaním zákazníka na ním uvedený telefónny kontakt v objednávke. K zrealizovaniu obchodu dôjde až po odsúhlasení obchodníkom oznámeného výmenného kurzu zo strany zákazníka, ktoré odošle zákazník obchodníkovi na e-mailovu adresu obchodníka. Po odsúhlasení zo strany zákazníka, obchodník následne odošle príslušné množstvo BITCOIN-ov na BITCOIN-ovu adresu (účet elektronickej peňaženky) zákazníka uvedenú v objednávke v prípade nákupu BITCOIN-ov alebo príslušnú finančnú čiastku v EUR alt. CZK na bankový účet zákazníka uvedený v objednávke v prípade predaja BITCOIN-ov.

 

V prípade, ak zákazník vysloví nesúhlas s aktuálnym výmenným kurzom za BITCOIN oznámeným zo strany obchodníka podľa predchádzajúceho odseku, obchodník vráti zákazníkovi ním poukázanú finančnú čiastku na bankový účet zákazníka alebo poukázané množstvo BITCOIN-ov  späť na BITCOIN-ovu adresu zákazníka, a to bez zbytočného odkladu. Prejavený nesúhlas zákazníka sa považuje za zrušenie transakcie.

 

Transakcia bude vybavená alebo zrušená. Transakcia sa považuje za vybavenú okamihom odoslania objednaného množstva BITCOIN-ov na BITCOIN-ovu adresu zákazníka (účet elektronickej peňaženky zákazníka) uvedenú v objednávke alebo odoslania príslušnej finančnej čiastky v EUR alt. CZK na bankový účet zákazníka uvedený v objednávke.

Aký kurz používame?

Nákupné a predajné kurzy BITCOIN-ov, ktoré sú zobrazované na úvodnej stránke www.bitcoindata.org sú orientačné. Aktuálny výmenný kurz je zo strany obchodníka zákazníkovi oznámený v lehote 48 hodín od oznámenia pripísania príslušnej čiastky na účet obchodníka, kde zákazník obchodníkovi výslovne oznámi, či súhlasí s uskutočnením obchodu alebo nie. Pri nákupe a predaji BITCOIN-ov je teda použitý kurz, ktorý je aktuálny po vzájomnom odsúhlasení výmenného kurzu tesne pred zrealizovaním transakcie.

 

Čl. III

Spôsob úhrady kúpnej ceny

 

Zákazník sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v zmysle doručenej zálohovej faktúry (platobných inštrukcií), a to bezhotovostným prevodom z bankového účtu vedeného na jeho meno v prípade nákupu BITCOIN-ov alebo odoslaním príslušného množstva BITCOIN-ov z BITCOIN-ovej adresy zákazníka na BITCOIN-ovu adresu obchodníka. Úhrada kúpnej ceny digitálnej meny bezhotovostným prevodom z bankového účtu tretej osoby (zloženie digitálnej meny vo vlastníctve tretej osoby a/alebo z elektronickej peňaženky tretej osoby) nie je prípustné.

 

V prípade, ak zo strany zákazníka nebude kúpna cena v správnej výške poukázaná na bankový účet obchodníka alebo na BITCOIN-ovu adresu (účet elektronickej peňaženky) obchodníka v lehote podľa zálohovej faktúry (platobných inštrukcií), objednávka sa považuje za zrušenú a k vybaveniu transakcie nedôjde.

 

V prípade, ak zo strany zákazníka dôjde k úhrade kúpnej ceny po uplynutí lehoty uvedenej v platobných inštrukciách alebo nebude poukázaná kúpna cena v správnej výške, obchodník vráti zákazníkovi ním uhradenú kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, s výnimkou, ak zákazník bude trvať na zrealizovaní obchodu, čo však musí zákazník obchodníkovi výslovne písomne oznámiť a to zaslaním emailu na e-mailovu adresu obchodníka info@bitcoindata.org,, kde následne je obchodník oprávnený skontaktovať zákazníka za účelom dojednania si ďalších podmienok transakcie.

 

Čl. IV

Zrušenie objednávky

 

Obchodník si vyhradzuje právo zrušiť objednávku zákazníka bez udania dôvodu, a to až do času zrealizovania obchodu – transakcie (nákupu alebo predaja BITCOIN), o čom bez zbytočného odkladu upovedomí zákazníka odoslaním zrušenia objednávky na e-mailovu adresu zákazníka uvedenú v objednávke. V prípade, ak zo strany zákazníka už došlo k poukázaniu kúpnej ceny na bankový účet alebo BITCOIN-ovu adresu obchodníka, obchodník odošle kúpnu cenu späť na bankový účet alebo BITCOIN-ovu adresu zákazníka, z ktorého bola zákazníkom odoslaná, a to bez zbytočného odkladu.

 

Zákazník má právo zrušiť potvrdenú objednávku bez udania dôvodu, a to až do času zrealizovania obchodu, a to odoslaním zrušenia objednávky na e-mailovu adresu obchodníka info@bitcoindata.org. V prípade, ak zo strany záujemcu pred zrušením objednávky z jeho strany, už došlo k poukázaniu kúpnej ceny na bankový účet alebo BITCOIN-ovu adresu obchodníka, obchodník odošle kúpnu cenu späť na bankový účet alebo BITCOIN-ovu adresu zákazníka, z ktorého bola odoslaná.

 

Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy uzavretej s obchodníkom podľa týchto VOP, resp. od zrealizovanej transakcie, pretože cena digitálnej meny, ktorá je predmetom ich zmluvného vzťahu, závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli obchodníka.

 

 

Čl. V

Identifikácia a ochrana osobných údajov zákazníkov

 

Pokiaľ sa zákazník rozhodne využiť služby internetového portálu www.bitcoindata.org, je povinný poskytnúť vyžadované informácie, ktoré sú v súlade so skutočnosťou: meno a priezvisko fyzickej osoby alt. obchodné meno/názov právnickej osoby,IČO, dátum narodenia, krajina v ktorej má trvalý pobyt alebo sídlo, platnú e-mailovú adresu, bankový účet v tvare IBAN, BITCOIN-ovu adresu (účet elektronickej peňaženky zákazníka), telefónny kontakt, doklad totožnosti.

 

Obchodník – Prevádzkovateľ  internetového portálu www.bitcoindata.org je osobou povinnou v zmysle § 5 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov a vyhradzuje si právo vykonať identifikáciu zákazníka – záujemcu o kúpu alebo predaj BITCOIN podľa § 7 uvedeného zákona, a to spôsobom uvedeným v § 8 uvedeného zákona. Za týmto účelom si prevádzkovateľ vyhradzuje právo požadovať od zákazníkov (záujemcov o kúpu alebo predaj BITCOIN) nasledovné údaje: meno a priezvisko fyzickej osoby alt. obchodné meno/názov právnickej osoby, adresa trvalého pobytu alt. sídlo, telefónne číslo, dátum narodenia alt. IČO, pohlavie u fyzickej osoby, , platnú e-mailovú adresu, bankový účet v tvare IBAN, BITCOIN-ovu adresu (účet elektronickej peňaženky zákazníka), telefónny kontakt, doklad totožnosti. Prevádzkovateľ si rovnako vyhradzuje právo požadovať od zákazníka – záujemcu o kúpu alebo predaj BITCOIN preukázanie sa občianskym preukazom, alebo iným preukazom totožnosti, dokladom o existencii právnickej osoby a dokladom preukazujúcim identifikáciu osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby a ďalších dokladov požadovaných podľa zákona č. 297/2008 Z.z.  o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

 

Identifikácia zákazníka sa vykoná v súlade so zákonom č. 297/2008 Z.z.  o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov a v súlade s vnútornou smernicou obchodníka, podľa pokynov obchodníka, vzájomnou komunikáciou obchodníka so zákazníkom po uskutočnení objednávky pred odoslaním zálohovej faktúry zákazníkovi.

 

Obchodník odmietne realizáciu transakcie so zákazníkom v prípade, že sa zákazník odmietne podrobiť identifikácii, alebo ak nie je identifikáciu z iného dôvodu možné vykonať, alebo ak má pochybnosti o pravdivosti informácií poskytnutých zákazníkom, alebo o pravosti ním predložených dokladov.

 

Zákazníci – záujemcovia o služby prostredníctvom webovej stránky www.bitcoindata.org  používajú pri využívaní služieb poskytujúcich prevádzkovateľom svoje skutočné mená a priezviská alt. obchodné meno/sídlo a zaväzujú sa uvádzať pravdivé informácie. V súvislosti s využívaním služieb a identifikáciou záujemcov o služby, zákazníci – záujemcovi o služby sa zaväzujú neuvádzať pri realizovaní obchodu žiadne falošné informácie.

Obchodník spracuváva osobné údaje v súlade so zákonom č. 112/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a je ako správca riadne zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov v Slovenskej republike.

Zákazník súhlasí so zhromažďovaním, uchovávaním a spracuvávaním osobných údajov obsiahnutých v objednávkovom formulári obchodníka pre účely stanovené nižšie. Tento súhlas udeľuje pre všetky údaje obsiahnuté v uvedenom formulári (meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, bydlisko, číslo bankového účtu v tvare IBAN, BITCOIN-ova adresa, emailova adresa, telefónny kontakt a ďalšie osobné údaje zapisované do preukazu totožnosti /dokladu o založení právnickej osoby. Zákazník si je vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Všetky údaje zákazníka uvedené vo formulári, ako aj všetky zákazníkom poskytnuté údaje vrátane osobných údajov sú obchodníkom zhromažďované a spracúvavané výhradne pre účely realizácie transakcií v súlade s účelom zákona č. 297/2008 Z.z.  o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Obchodník prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje pre naplnenie stanoveného účelu a spracuvávať ich v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené. Zamestnanci obchodníka alebo iné fyzické osoby, ktoré spracuvávajú osobné údaje na základe zmluvy s obchodníkom a dalšie osoby, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to i po ukončení pracovného pomeru alebo práce.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak sa jedná o osobné údaje požadované v objednávkovom formulári a poskytnutie údajov vyžadovaných pre identifikáciu zákazníka v zmysle čl. V týchto VOP, ich poskytnutie obchodníkovi je podmienkou pre uskutočnenie transakcie.

Zákazník, ktorý úspešne zrealizoval nákup alebo predaj BITCOIN prostredníctvom www.bitcoindata.org  súhlasí s tým, že prevádzkovateľ mu je oprávnený zasielať akékoľvek e-mailové správy, najmä informácie o novinkách a možnostiach, ktoré www.bitcoindata.org ponúka.

Čl.VI

Zodpovednosť zmluvných strán

Prevádzkovateľ – obchodník negarantuje trhovú cenu BITCOIN v budúcnosti. Cena BITCOIN je nestála a môže kolísať. Zákazník berie na vedomie, že ho prevádzkovateľ na nebezpečenstvo kolísania cien BITCOIN upozornil. Zákazník si je plne vedomý všetkých rizík spojených s transakciami s BITCOIN, obzvlášť berie na vedomie nebezpečenstvo výkyvu ceny a hodnoty digitálnej meny BITCOIN v budúcnosti a s tým spojené súvisiace možnosti výrazných zmien výšky jeho investície do digitálnej meny BITCOIN.

Zákazník ďalej berie na vedomie, že súčasné právne regulácie digitálnej meny a obchodovanie s ňou sú iba všeobecné a nie úplne dostatočné, pričom sa tento stav, rovnako ako výklad príslušných platných právnych noriem, môže v budúcnosti zmeniť, a zaväzuje sa preto tieto zmeny, ako aj s tým spojené zmeny týchto VOP, úplne rešpektovať.

 

Prevádzkovateľ webovej stránky www.bitcoindata.org nezodpovedá za prerušenie alebo iné zhoršenie služieb poskytovaných prostredníctvom portálu v dôsledku neočakávaných udalostí, ktoré sa prihodia, najmä vojna, štrajk, požiar, potopa, zemetrasenie a iné prírodné katastrofy a živelné pohromy, teroristické útoky, zlyhanie telekomunikačnej prevádzky, ktoré sú schopné ovplyvniť fungovanie webovej stránky www.bitcoindata.org.

Obchodník nezodpovedá za škody a straty, ktoré zákazníkovi vzniknú uvedením chybného účtu elektronickej peňaženky – BITCOIN-ovej adresy alebo zneužitím hesla k elektronickej peňaženke – BITCOIN-ovej adrese zákazníka, či jeho emailovej adresy, výpadkom siete internet či P2P sietí digitálnej meny, alebo v dôsledku nedbalosti zákazníka či tretej osoby, či ich úmyselného jednania v rozpore s platnými právnymi predpismi, týmito VOP a uzatvorenou zmluvou, ktorej predmetom je predaj a nákup digitálnej meny BITCOIN.

Obchodník nezodpovedá za škody a straty spôsobené v dôsledku rozhodnutia súdu, polície a iných orgánov štátnej moci, ani za škody a straty vzniknuté zákazníkovi v dôsledku zmeny právnych predpisov.

Vybavenú transakciu je možné reklamovať iba v prípadoch a spôsobom stanoveným platnými právnymi predpismi.

Čl. VII

Aplikácia rozhodného práva

Všeobecné obchodné podmienky používania webovej stránky www.bitcoindata.org a rovnako aj všetky ich zmeny podliehajú právnym normám Slovenskej republiky. VOP sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akýkoľvek spor, ktorý vznikne medzi zákazníkom a BITCOIN DATA s.r.o. sa budú sporové strany snažiť vyriešiť zmierlivo, inak všetky vzniknuté spory podliehajú jurisdikcii príslušných súdov Slovenskej republiky.